ѕотребителски вход

«апомни ме | –егистраци€
ѕостинг
03.03.2010 22:54 - —ока √аккай и  омейто
јвтор: bgjapanology  атегори€: “ехнологии   
ѕрочетен: 8629  оментари: 3 √ласове:
0ƒел€н  онстантинов ƒимитров;

2ри курс японистика, ‘ Ќ‘, ≈ »ј

—” "—в.  ирил ќхридски"

‘ак.Ќо: 80233

—ъдържание:

1. ”вод

2. —оока √аккай – модерно религиозно движение

3.  омейтоо – политическата ръка на —оока √аккай

4. “ъмната страна на —оока √аккай/ омейтоо и бъдещето на организаци€та1.”вод


япони€ е страна с трагични спомени от нексусът между политика и религи€. ¬ началото на Ўова, в зараждащи€т се ултранационализъм в империалистична япони€, Ўинто се приема като държавна религи€ и се превръща в култ, до гол€ма степен използван за оправдание на експанзивната политика на страната през войната. ¬ този случай религи€та е възприета и наложена от водещите органи. “очно по обратен начин, обаче, стои ситуаци€та при религиозната организаци€ —оока √аккай. ќрганизаци€та не е създадена от свещеници, нито се налага от ръководни тела. ќрганизаци€та е създадена от простолюдието, за простолюдието. “ази организаци€ обаче, усп€ва да набере сериозни позиции и в политически€т живот на страната. ¬ насто€щата разработка се разглеждат истори€та на —оока √аккай, влизането и в политиката и ефектът върху не€.

2.—оока √аккай – модерно религиозно движение

»звестна историческа тема представл€ва период на н€ко€ страна, когато по време на хегемони€ от икономическо, технологично и научно просветление, нейни€т социален и интелектуален елит се отдава и радва на специфичните обичаи, мори и ценности на начинът на живот на т€хното общество. ¬ тези услови€ дори простолюдието следващо примера на лидерите си има тенденци€та да начисл€ва относителни€ успех на наци€та не просто на напреднала техническа експертиза, но и на моделите на социален контрол, дисциплина, които индивидуални€т етос на т€хната страна е наложил. “€хното €сно превъзходство над други народи по отношение на материална култура дава заслуги на идеологичната, морална и духовна традици€, ко€то те са наследили или развили. ¬ такова едно положение, тези най-отдадени на поддържането и разпростран€ването са склонни да см€тат като възложен дълг да предават т€хната превъзхождаща и специална етика на народи по-малко „развити” от т€х. –им, например, изисква преклонение към обожествените си императори.  атолическите религиозни ордени използват »нквизици€та, за да спас€ват хора от хереси; ≈вропа и јмерика от осемнадесети и деветнадесети век се стрем€т да разпръскват христи€нството над всички „невежи” народи, даващи заслугите за успеха на западната цивилизаци€ на христи€нството. —лед такива примери не изглежда никак странно, че в една просперираща и ревитализирана следвоенна япони€ ще се по€в€т пратеници, които да предават характерното послание на морални€ етос на японските религии.

Ќовите религиозни движени€ в следвоенна япони€ се различават от христи€нските мисии в това, че не са водени и организирани от професионалистите – свещеници/платени игумени, а от обикновените хора – послушниците на религи€та, тези които създават една от най-мощните японски, и в интернационално отношение, религиозни движени€ – —ока √аккай, движение основано върху учени€та на Ќичирен будизма. ¬ случа€ на —ока √аккай, не са свещениците на Ќичирен тези, които създават движението, а обикновените в€рващи.

–азбира се, би било трудно да се разбере внезапното разпространение на това будистко движение ако не се сложи в контекста на по-обхватна социална пром€на. «аграждащото се движение възниква насред процесите на демократизаци€ и индустриализаци€ на следвоенна япони€ и намира най-ранните си последователи насред хората, които са най-засегнати от тези течени€. –азпространението на Ѕудисткото движение —ока √аккай върви ръка за ръка с експанзи€та на японската икономика в интернационалната сфера. ¬сичко това се случва в зависимост от опитът на хората живеещи в съвременните, урбанизирани обстановки. —равнени с традиционалните системи, в които нечие име, клас, обкръжение малко или много определ€т неговите очаквани€ за животът, животът в съвременното общество става несигурен, зависим до гол€ма степен от качеството на изборите, които отделни€т индивид ще направи. “акова самоопределение може да е объркващо и отчуждаващо, но —оока √аккай учи, че не е задължително да бъде така. –елиги€та предписва ритуален отзив на проблемните области от животът на човека, който служи за насочване на вниманието към възможните отговори на проблема и евентуалните изходи, превръщайки проблемите във възможности – „превръщане на отрова в лек”, както членовете на движението казват. ќрганизират се свиждани€ на членовете, в които човек може да получи „насоки” от други членове. –елигиозното нап€ване на будистките сутри (лотусовата) не са празен ритуал, а средство човек да фокусира вниманието към проблемите си и решени€та им.

ƒругите причини поддържащи движението —оока √аккай живо и разрастващо се идват след излизането на групата в световен мащаб и сблъсъкът и с глобалните проблеми като загриженостите за човешките права, вли€нието на технологиите върху околната среда, унищожителни€ потенциал на военната технологи€ и проблмът за етническата толерантност и разбирателство. “е дават допълнителни мотивации на движението и го изкарват отвъд пропов€дването на определена школа на будизма. “ака през 1991 година, когато движението скъсва официални връзки с Ќичирен Ўошу школата и усп€ва да задържи позииции като съвсем отделна организаци€.

 ато ц€ло, —оока √аккай е пример за модернизаци€та на едно религиозно движение, напасването му към съвременните социални нужди на човекът от големи€ град и стремежа към непрекъсната пром€на и усъвършенстване.

3.  омейтоо – политическата ръка на —оока √аккай

†† ¬ очите на членовете на —оока √аккай има значителна причина да се страхуват от държавната власт. —ектата е създадена през 1930г. като ръка на Ќичирен Ўоошу, една от 38те организации претендиращи да представл€ват Ќичирен будизма. ќсновател€т на сектата “сунесабуро ћакигучи се старае да реформира училищната система и да се включи изучаването на Ќичирен, но самата иде€ е достатъчна, за да го вкара в затвора. ћакигучи умира зад решетките, но последовател€т му ƒжосей “ода оцел€ва присъдата в затвора и повежда —оока √аккай. “ода в€рва, че политическото вли€ние е ключът към предпазването на —оока √аккай от преследване и движението започва да издига собствени кандидати за местните избори през 1955 година. ƒве години след смъртта на “ода през 1958 година, ƒайсаку »кеда, дългогодишно длъжностно лице на организаци€та поема президентството и ускор€ва усили€та за присво€ване на политическо вли€ние. “ошимизу –ю, първи€т политически стратег и старши член на —оока √аккай до преди напускането му през ’91, помага за направата на план през ‘60те за спечелване на позиции в “окио и други големи градове. ѕрез 65-та  омейтоо спечелва 23 места от общо 120 на “окийското събрание и от тогава насам представл€ва опорна точка на силата във фрагментираната камара. „»зползваха позици€та си, за да спечел€т вли€ние над градските представители, токийски€ бюджет и особено полицейски€ бюджет.” – казва “ошимитсу –ю.

†† —поред –ю, »кеда е този който трансформира стратеги€та на —оока √аккай от защитна към стремеж за политическа сила. ѕрез ’64-та »кеда формира  омейто и спечелва 25 места в долната камара на парламента. ѕрез ‘70та след като  омейто се опитва да спре разпространението на книга критична към —оока √аккай се развихр€ скандал и »кеда за€в€ва, че движението решава да стои извън политиката и  омейто ще остане независима парти€. Ќо всеизвестното мнение е, че —оока √аккай все още сто€т твърдо зад  омейто, макар и да твърд€т обратното. „“ова е лъжа”, казва –ю, „Ќа повърхността се преструвахме, че  омейто е независима, но винаги е била политическата ръка на организаци€та”.

†† —таранието за въздействие върху управлението на страната може да се об€сни и от корените на движението. Ќичирен живее през периодът  амакура (1185-1333), период наречен mappo, период на смут и заблуда. ќказва се, че е трудно да се очаква ц€лото общество да приеме „»стински€т Ѕудизъм” на Ќичирен независимо от неговото и това на учениците му старание. «атова Ќичирен достига до извода, че идеалното общество би било възможно да се осъществи единствено чрез хората на вли€телни позиции, т.е. чрез политика. –ишшо анкоку рон (“рактат за осигур€ването на мир в страната чрез пропагандирането на »стински€ Ѕудизъм), един от основните трудове на Ќичирен, може да се разбере като предложение за създаването на мирна и просперираща страна базираща се на такова съзнание.

¬ този ред на мисли, би могло да се каже, че следвоенната дейност и създаването на  омейтоо са в€рни на духа и учени€та на Ќичирен.

†† ћакар и по религиозно-идеологичен начин, членовете на —оока √аккай са поощр€вани да гласуват за  омейтоо, което предостав€ на парти€та една сигурна и посто€нна база от гласоподаватели и поддръжници. ќрганизаци€та притежава една доста дръзка система за набиране на нови членове – всеки от съществуващите и новоприети членове е длъжен да привлича близките до него хора – роднини и съседи към групата. „леновете също така са готови дапредостав€т гол€ма част от доходите си на групата – „ѕоследователите на —оока √аккай в€рват, че ще бъдат компенсирани по н€какъв начин до кра€т на животът си” – казва …ошиюки ¬акаматсу, 62 годишенработник във фабрика. √одишни€т фонд на групата набав€ над 2 милиарда ам. долара.

†† ѕолитическата ръка на —оока √аккай постепенно набира сила и вли€телност, а €понците вече имат лош опит с въвличането на религи€ в политическото управление от предвоенна япони€ и култът към Ўинто. ћакар и да е трудно —оока √аккай да се нарече култ, името на организаци€та вс€ва страх в много €понци.

4.“ъмната страна на —оока √аккай/ омейтоо и бъдещето на организаци€та

Ќай-гол€мата у€звимост на —оока √аккай е тъмната и страна. Ќичирен е бил дълбоко нетолерантен към останалите будистки секти. “ой насто€ва, че последователите на ƒзен са „д€воли” и оправдава агресивност и дори насилие за защитата на сектата и за подтискането на противниците. Ќа два пъти бива прогонван от  амакурското правителство заради предричането му на бедстви€ и чуждестранни нашестви€ ако правителството не потъпчат останалите секти. —оока √аккай сподел€ агресивни€ аспект на Ќичирен. “€ е отворено враждебна към останалите вероизповедани€, и към членовете си, особено по-важните, когато решат да напуснат..

—поред бивши поклонници, —оока √аккай шпионира собствените си редици, прослед€вайки и сплашващи тези, които се колеба€т във в€рата си. Ўуичи —ануки, редактор на ежеседмични€ вестник за членовете на „јсоциаци€ на жертвите на —оока √аккай”, твърди, че е наблюдавал шпионажни€т апарат на организаци€та в “окио. “ой напуска заедно с много други разочаровани членове през 1991, когато Ќичирен Ўошу, който предостав€ духовенството на организаци€та се €досва от опитите на »кеда да превземе религиозното крило и го отлъчват. —ануки сподел€, че е получавал смъртни заплахи по телефона и членове на „јсоциаци€та на домакините на —оока √аккай” са се свързали с жена му и се опитвали да € накарат да се разведе с него. “ой казва: „«нам какво организаци€та прави с хората, които см€та за врагове. ¬секи, който € критикува е в опасност.” ќт страна на —оока √аккай решително се отричат подобни тормози.

†† —трахът в япони€ от религиозни организации се засилва през ’95 година когато малката екстремистка групировка ќом Ўинрикьо провежда атака над “окийското метро, изпуска смъртоносен газ, убивайки 12 човека и ран€ва стотици.

†† ћного коментатори се страхуват от проспектът подобна парти€ да завземе политическата власт. –азбира се това би било малко веро€тно, но опасени€та произлизат от там, че за гласоподавателите на  омейто най-важен е харизматични€т ръководител на —оока √аккай – ƒайсаку »кеда, в когото лежи и ц€лата власт. “ова само по себе си се противопостав€ надемокраци€та, а и противоречи със установената конституци€ след войната.

†† ѕрез ’94 година  омейтоо се раздел€ на две части. ≈дната част се присъедин€ва към Ўиншинтоо, а другата формира  омей – независим поддръжник на Ўиншинтоо. ѕрез ’98 обаче Ўиншинтоо се разпада и членове на бившата  омейто се присъедин€ват към  омей и основават Ќовата  омейто (€понците € наричат само  омейтоо). Ќовата  омейтоо промен€ политиката си и предприема по-консервативна позици€ и балансирана политика. ѕарти€та агитира редукци€та на централното правителство и бюрокраци€та, повишена прозрачност в обществените въпроси, повишена автономност на префектурите и повишаване на рол€та на частни€ сектор. ¬ отношение на външната политика, парти€та е пацифистка – желае да елиминира €дрените оръжи€ и военните действи€ като ц€ло. — това Ќовата  омейтоо се над€ва да постигне „зората на новата цивилизаци€ за човечеството.”

Ќо през ’99 година парти€та противно на идеалите си се съюз€ва с управл€ващата либерал-демократична парти€ и влиза в парламента. ¬ъпреки несъвместимите политически виждани€ на двете партии те си сътрудничат успешно до ‘09та година когато губ€т изборите за сметка на ƒемократичната парти€. √ол€ма част от обществото обвин€ва либерал-демократите за съюзът им с парти€, ко€то е подкреп€на от религиозна организаци€, а членовете на —оока √аккай остават недоволни от този ход на Ќовата  омейтоо. Ќезависимо от публичното недоволство, парти€та тврди че, по време на властта си, се е стрем€ла да запази основните си цели и да ги налага като се опитва да се спогоди с партньорите си от коалици€та.

†† “ова може би е признак за поредната пром€на и еволюци€ за парти€та, а и за —оока √аккай. ћоже би възлагането на прекомерно гол€ма сила в ръцете на религиозна организаци€ би се оказало изключително опасно. √ол€мо е и съмнението и мистери€та над степента на връзката между —оока √аккай и  омейтоо. ўе е нужно още време докато стане €сно дали тази модерна религиозна организаци€ и парти€та  омейтоо, ко€то е подкреп€на от не€, са нещо повече гладна за сила и пари криминална, религиозна групировка или са това, което се опитват да ни покажат на повърхността.

»зточници:

Aruga Hiroshi, Noriyushi Tamaru, Brian Wilson, David Machacek; Oxford Press – “Global Citizens: The Soka Gakkai Buddhist Movement in the World”

Asia Program Special Report – 2004

MOOS, Felix - Religion and Politics in Japan: The Case of the Soka Gakkai

Time Magazine

Website of Soka Gakkai International

Website of New Komeitoo

√ласувай:
0
01. анонимен - Opasnostta ot Souka
06.12.2010 07:15
Molya utochnete kakvo mislite za opasnostta ot organizaciyata?
цитирай
2. анонимен - viagra worldcanada
30.07.2011 02:34
<a href=http://emuner.dousetsu.com/dieta-eleni-malishevoy-skachat-besplatno.html>–†вАЭ–†—С–†¬µ–°вАЪ–†¬∞ –†¬µ–†¬ї–†¬µ–†–Е–°вАє –†—Ш–†¬∞–†¬ї–°вАє–°вВђ–†¬µ–†–Ж–†—Х–†вДЦ –°–Г–†—Ф–†¬∞–°вА°–†¬∞–°вАЪ–°–К –†¬±–†¬µ–°–Г–†—Ч–†¬ї–†¬∞–°вАЪ–†–Е–†—Х</a>
<a href=http://egfalre.client.jp/magicheskaya-dieta.html>–†—Ъ–†¬∞–†—Ц–†—С–°вА°–†¬µ–°–Г–†—Ф–†¬∞–°–П –†“С–†—С–†¬µ–°вАЪ–†¬∞</a>
<a href=http://aoeksandrin0.h16.ru/yablochnaya-dieta.html>–†–З–†¬±–†¬ї–†—Х–°вА°–†–Е–†¬∞–°–П –†“С–†—С–†¬µ–°вАЪ–†¬∞</a>
<a href=http://mereres.client.jp/rasschitat-dietu-besplatno.html>–†¬†–†¬∞–°–Г–°–Г–°вА°–†—С–°вАЪ–†¬∞–°вАЪ–°–К –†“С–†—С–†¬µ–°вАЪ–°—У –†¬±–†¬µ–°–Г–†—Ч–†¬ї–†¬∞–°вАЪ–†–Е–†—Х</a>
<a href=http://coedides.client.jp/dieta-ksenii-boradini.html>–†вАЭ–†—С–†¬µ–°вАЪ–†¬∞ –†—Ф–°–Г–†¬µ–†–Е–†—С–†—С –†¬±–†—Х–°–В–†¬∞–†“С–†—С–†–Е–°вАє</a>
<a href=http://isregpa.client.jp/samaya-bistraya-dieta-dlya-pohudeniya.html>–†–О–†¬∞–†—Ш–†¬∞–°–П –†¬±–°вАє–°–Г–°вАЪ–°–В–†¬∞–°–П –†“С–†—С–†¬µ–°вАЪ–†¬∞ –†“С–†¬ї–°–П –†—Ч–†—Х–°вА¶–°—У–†“С–†¬µ–†–Е–†—С–°–П</a>
<a href=http://emuner.dousetsu.com/ovoshnaya-dieta-na-nedely.html>–†—Ы–†–Ж–†—Х–°вА∞–†–Е–†¬∞–°–П –†“С–†—С–†¬µ–°вАЪ–†¬∞ –†–Е–†¬∞ –†–Е–†¬µ–†“С–†¬µ–†¬ї–°–Л</a>
<a href=http://hustnibar.client.jp/primernoe-meny-kremlevskoy-dieti.html>–†—Я–°–В–†—С–†—Ш–†¬µ–°–В–†–Е–†—Х–†¬µ –†—Ш–†¬µ–†–Е–°–Л –†—Ф–°–В–†¬µ–†—Ш–†¬ї–†¬µ–†–Ж–°–Г–†—Ф–†—Х–†вДЦ –†“С–†—С–†¬µ–°вАЪ–°вАє</a>
<a href=http://exfizac.dousetsu.com/dieti-dlya-pohudeniya-bez-sms.html>–†вАЭ–†—С–†¬µ–°вАЪ–°вАє –†“С–†¬ї–°–П –†—Ч–†—Х–°вА¶–°—У–†“С–†¬µ–†–Е–†—С–°–П –†¬±–†¬µ–†¬Ј –°–Г–†—Ш–°–Г</a>
<a href=http://hustnibar.client.jp/dieta-inni-volovichevoy-po-dnyam.html>–†вАЭ–†—С–†¬µ–°вАЪ–†¬∞ –†—С–†–Е–†–Е–°вАє –†–Ж–†—Х–†¬ї–†—Х–†–Ж–†—С–°вА°–†¬µ–†–Ж–†—Х–†вДЦ –†—Ч–†—Х –†“С–†–Е–°–П–†—Ш</a>
<a href=http://grapraifunc.client.jp/dieta-dlya-tolstogo-jivota.html>–†вАЭ–†—С–†¬µ–°вАЪ–†¬∞ –†“С–†¬ї–°–П –°вАЪ–†—Х–†¬ї–°–Г–°вАЪ–†—Х–†—Ц–†—Х –†¬ґ–†—С–†–Ж–†—Х–°вАЪ–†¬∞</a>
<a href=http://mereres.client.jp/sostavit-dietu-malishevoy-besplatno.html>–†–О–†—Х–°–Г–°вАЪ–†¬∞–†–Ж–†—С–°вАЪ–°–К –†“С–†—С–†¬µ–°вАЪ–°—У –†—Ш–†¬∞–†¬ї–°вАє–°вВђ–†¬µ–†–Ж–†—Х–†вДЦ –†¬±–†¬µ–°–Г–†—Ч–†¬ї–†¬∞–°вАЪ–†–Е–†—Х</a>
<a href=http://aplipen.client.jp/recept-ovsyanoy-dieti.html>–†¬†–†¬µ–°вА†–†¬µ–†—Ч–°вАЪ –†—Х–†–Ж–°–Г–°–П–†–Е–†—Х–†вДЦ –†“С–†—С–†¬µ–°вАЪ–°вАє</a>
<a href=http://geosurva.client.jp/dieta-pri-zabolevanii-pochek.html>–†вАЭ–†—С–†¬µ–°вАЪ–†¬∞ –†—Ч–°–В–†—С –†¬Ј–†¬∞–†¬±–†—Х–†¬ї–†¬µ–†–Ж–†¬∞–†–Е–†—С–†—С –†—Ч–†—Х–°вА°–†¬µ–†—Ф</a>
<a href=http://primhama.client.jp/123424sfds-1-1.html>–†—Я–°–В–†—С–†—Ш–†¬µ–°–В –†¬±–†¬µ–†¬ї–†—Ф–†—Х–†–Ж–†—Х–†вДЦ –†“С–†—С–†¬µ–°вАЪ–°вАє</a>
цитирай
3. анонимен - viagra monograph
09.08.2011 20:07
<a href=http://www.ed-tabs.net/?search=xenical&lang=en>xenical perscription prices</a>
<a href=http://www.ed-tabs.net/?search=plavix&lang=en>plavix active life</a>
<a href=http://www.ed-tabs.net/?search=clomid&lang=en>risks taking clomid</a>
<a href=http://www.ed-tabs.net/?search=plavix&lang=en>is diarhea a side affect of the drug plavix</a>
<a href=http://www.ed-tabs.net/?search=plavix&lang=en>half life of plavix</a>
<a href=http://www.ed-tabs.net/?search=accutane&lang=en>solodyn or accutane</a>
<a href=http://www.ed-tabs.net/?search=clomid&lang=en>order clomid</a>
<a href=http://www.ed-tabs.net/?search=accutane&lang=en>how good is accutane</a>
<a href=http://www.ed-tabs.net/?search=flagyl&lang=en>uti flagyl</a>
<a href=http://www.ed-tabs.net/?search=xenical&lang=en>chip diet pill xenical</a>
<a href=http://www.ed-tabs.net/?search=accutane&lang=en>accutane lawsuit canada</a>
<a href=http://www.ed-tabs.net/?search=accutane&lang=en>accutane claim</a>
<a href=http://www.ed-tabs.net/?search=clomid&lang=en>clomid days 3</a>
<a href=http://www.ed-tabs.net/?search=clomid&lang=en>fertility monitor clomid</a>
<a href=http://www.ed-tabs.net/?search=propecia&lang=en>propecia hair transplant</a>
цитирай
“ърсене

«а този блог
јвтор: bgjapanology
 атегори€: “ехнологии
ѕрочетен: 3302859
ѕостинги: 203
 оментари: 790
√ласове: 289
јрхив
 алендар
«  —ептември, 2021  
ѕ¬ѕЌ
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930